REPORTATGE FOTOGRÀFIC CAMPANYA D'EXCAVACIÓ 2005

Estança 1er pis del castell amb paviment enrajolat

Detall de l'excavació amb pilar de pedra

Detall amb l'enderroc del pis superior

Detall arrancada arcada superior

Porta del castell

Detall inferior porta del castell

Vista exterior de la porta

Tub de pedra.

zona d'excavació amb dues arcades de pedra a la pared

Detall

Descoberta de la Porta tapiada i el paviment de còdols

Volta de la base d'una torre abans d'intervenir

Volta de la base d'una torre desprès primera intervenció

Albacar amb zona excavada de muralla i zona d'enterrament

Detall pany de muralla est

Enterrament excavat a la roca